Arianna Huffington là người sáng lập Huffington Post P1

Arianna Huffington là người sáng lập Huffington Post, một trong những trang tin trực tuyến lớn nhất trên thế giới. Bà đã truyền cảm hứng với tầm nhìn về truyền thông kỹ thuật số và vai trò của phụ nữ trong ngành truyền thông.

The Pulse of Washington D.C.

© 2023 Rich TVX America News